Nghị định 18 quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ như nào?
Để các cục HQ tỉnh, thành phố cũng như các doanh nghiệp nắm được các quy định hiện hành cũng như triển khai có hiệu quả Nghị định 18/2021/NĐ-CP (Gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP vào thực tiễn. Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ theo khoản4 điều 6 Điều 1 Nghị định 168

Để các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng như các DN nắm được các quy định hiện hành cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 134) vào thực tiễn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ theo khoản 4 và khoản 6 Điều 1 Nghị định 168.
3759-img-0192-crop
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

Đối với hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công XK được quy định tại Điều 10 Nghị định 134 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định Nghị định 18.

Theo đó, sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình nhập gia công được miễn thuế NK theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 10 được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18 nếu người NK tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 134 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18.

Người nộp thuế thực hiện khai mã miễn thuế tương ứng của sản phẩm gia công NK tại chỗ tại chỉ tiêu Mã miễn giảm/không chịu thuế (hướng dẫn bảng mã miễn giảm/không chịu thuế NK trên website Hải quan: www.customs.gov.vn).
Dịch vụ thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công), người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế NK.

Tại chỉ tiêu “số quản lý nội bộ DN” người nộp thuế khai như sau: “#&NKTC#& số tờ khai hải quan XK tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu) (cách kê khai thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu 1.69 mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường hợp người NK tại chỗ đã nộp thuế NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm NK tại chỗ vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134.
Quý I/2019: Việt Nam xuất siêu 536 triệu USD

Đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK quy định tại Điều 12 Nghị định 134 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18. Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình nhập gia công được miễn thuế NK theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 12 được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18 nếu người NK tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 134 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Người nộp thuế thực hiện khai mã miễn thuế tương ứng của sản phẩm gia công NK tại chỗ tại chỉ tiêu Mã miễn giảm/không chịu thuế (hướng dẫn bảng mã miễn giảm/không chịu thuế NK trên website Hải quan: www.customs.gov.vn).

Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công), người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế NK.
Kết quả xuất nhập khẩu trong thời gian qua và công tác điều hành xuất nhập  khẩu của Bộ Công Thương - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Tại chỉ tiêu “số quản lý nội bộ DN” người nộp thuế khai như sau: “#&NKTC#& số tờ khai hải quan XK tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu)” (cách kê khai thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu 1.69 mẫu số 01 Phụ lục 1 bán hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường hợp người NK tại chỗ đã nộp thuế NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm NK tại chỗ vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134.(Theo Haiquanonline)


Chia sẻ

trong Tin tứcNghị định 18 quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ như nào?
ANT VINA CO.,LTD, Admin
8 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC và HFC
Liên quan đến việc xuất nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị có chứa chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.